Промяна в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

16.05.2019

На всеки 5 години трябва да се подновявава  разрешителното за съхраняване и носене на късоцевни огнестрелни оръжия гражданите. Необходимо е да се подадат в служба КОС при съответното РУ "Полиция’’  следните документи:

1. Заявление (приложение 10) за съхранение и носене на късоцевно оръжие.

2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

5. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители на МВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство); 

6. Ксерокопие на лична карта;

7. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;

8. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);

9. Документи за платена държавна такса:

10. Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

11.НОВО!!! Документ(Удостоверение) от стрелбищен комплекс за проведени минимум веднъж за срока на действащото разрешително учебни стрелби по програма, включваща не по-малко от 50 броя боеприпаси за всяко от огнестрелните оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 1, вписани в разрешителното.  В Стрелбище Металхим може да си извадите необходимото удостоверение. За повече информация тел: 0893 34 03 21 и 0893 34 03 22.

Гражданите, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, трябва да знаят, че са в нарушение на чл.87, ал. 1 от ЗОБВВПИ /Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/и подлежат на сериозни административни санкции (от 500 до 2 000лв. по различните текстове).

Източник: Държавен вестник, брой 37, издаден в София на 7 май 2019 г