УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ЛОВНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВНИТЕ ИЗЛЕТИ

30.07.2019
УКАЗАНИЯ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ЛОВНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВНИТЕ ИЗЛЕТИ
 
При дейности с ловно оръжие и боеприпаси задължително се спазват следните основни правила:
1. Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.

2. Притежателите на ловно оръжие и боеприпаси взимат мерки за осигуряването им по начин, изключващ всяка непосредствена възможност до тях да се доберат деца, непълнолетни, неправоспособни и злонамерени лица.

3. Приготовляването на ловни патрони в домашни условия се извършва самостоятелно, в отсъствие на други лица, като отделните операции по снарядяването на гилзите се извършва последователно и изцяло по определения ред:
- поставяне на капсули на всички гилзи;
- претегляне на дозата барут (зимна или лятна) с аптекарски везни, фиксиране на нейния обем в спринцовката на прибора и насипване на определената доза във всички гилзи;
- поставяне на надбарутната капачка във всички гилзи;
- поставяне на тапи, сачми, надсачмени капачки с предварително отбелязани номерата на сачмите и загъване на гилзите.

4. Категорично се забранява:
- използването на много стари, пукнати, деформирани или раздути гилзи;
- използването на армейски барути;
- използването на барути с преминал срок на годност или на такива с неизвестен произход;
-смесването на бездимен с димен барут, на бездимни барути от различни производители или на такива, чиято дозировка е неизвестна;
- превишаването на дозата, посочена от производителя;
- пушенето и употребата на алкохол или други упойващи средства по време на снарядяването на патроните;
- извършването на различни манипулации с боеприпасите на места, отстоящи на разстояние по-малко от 2 м от камини, печки и други отоплители с открити нагреватели.

5. При движение в населени места или извън тях до мястото на ловуване, пеша или с различни превозни средства, оръжието се носи в калъф изпразнено.

6. При движение на терена по време на лов, оръжието се носи с цеви, насочени нагоре или надолу — никога хоризонтално.

7. По време на гръмотевични бури и валежи, когато се налага движение или престой на открито, оръжието се изпразва и поставя в калъфа, а при липса на калъф, оръжието се носи на ремък с цевите надолу.

8. Преминаването през заледени, заснежени и кални терени или през препятствия като прелези, ровове, канавки и огради и др. става с изпразнено оръжие, като не се допуска ползването му за подпомагане на движението чрез подпиране или по друг начин.

9. При заемане на стрелкова позиция се отива с празно оръжие.

10. Стрелбата от позиция се извършва само напред или назад в два противоположни сектора от 45 градуса, чиито върхове се допират в мястото на стрелеца, като последният се съобразява с .местоположението на останалите участници.
 
11. Поради наличието на рикошети, стрелбата по цели, намиращи се непосредствено над вода, лед или каменисти терени се извършва само когато в близост няма хора или домашни животни.

12. Стрелба по птици, излитащи от царевични и слънчогледови ниви или от други укрития се извършва само когато те се издигнат на не по-малко от 2,5 м височина на фона на открит хоризонт.

13. Не се стреля, когато целта е извън пределната дистанция за сигурно поразяване, която за гладкоцевното оръжие е около 40- 50 м.

14. След всеки изстрел или след два последователни изстрела цевите се продухват и се зареждат отново, ако в тях няма нищо заседнало.

15. Ако след натискане на спусъка изстрел не последва, пушката не се отваря веднага, тъй като засечката може да се дължи на т.нар. "забавен изстрел", при който барутът не изгаря нормално.

16. Ако след първия изстрел пушката не може да се отвори, произвежда се втория изстрел и едва тогава се прави повторен опит за отваряне на оръжието.

17. При стрелба стрелецът да не се обляга на дърво или друга опора с гръб и особено с рамото, на което е прикладвана пушката, тъй като откатът на оръжието може да предизвика сериозни травми — до счупване на ключицата.

18. Да не се стреля в посока, където има хора или домашни животни, дори и да са далече; да се помни, че изстрел със средни номера сачми е опасен до 300 м, с номера 410 ч-13/0 — до 600 м, с куршуми (бренеке, турбина и др.) — до 1000 и повече метра и че далечината на полета на сачмите в стотици метри съответства на диаметъра им в милиметри.

19.По време на почивка на терена, оръжието се оставя отворено до ловеца.  Забранява се заредена пушката да бъде подпряна на стена, дърво, превозни средства и др.

20. При ловуване могат да се използват ловни кучета. При групово ловуване на дива свиня се разрешава да се използват до 10 ловни кучета.

21. По време на лов всички ловците са екипиране с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят
 ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Сглобяването и зареждането на ловното оръжие на разстояние по-малко от 200 метра от населено място.
2. Употребата на боеприпаси с изтекъл срок на годност.
3.Използването на оръжие, когато има съмнение за неизправност на механизмите.
4. Стрелбата в населени места.
5. Стрелба по шум или по неясно видима цел.
6. Стрелба над главите на хора.
7. Доубиването на дивеч чрез удар с приклада или цевите.
8.  Ползването на оръжие, когато не се носи разрешителното за него.
9.  Преотстъпването на оръжието на други лица.
10. Ползването на ловно оръжие не по предназначение и извън ловния сезон.
11. Употребата на алкохол или други упойващи вещества преди и по време на лов.
12. Ловуването в разсадници и ловни развъдници и рибовъдни стопанства.
13. Ловуването в опитни полета и площи за сортово семепроизводство.
14. Ловуването в ливади - до окосяването им.
15. Ловуването в новозасадени лозя.
16. Ловуването в лозя - от резитба до приключване на гроздобера.
17. Ловуването в зеленчукови и овощни градини и бостани - до обирането им.
18. Ловуването в житни култури - от 1 април до ожънването им.
19. Ловуването в оризищата - от 15 март до прибирането им.
 
ПРИ ЛОВУВАНЕ СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИ:
1. огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на ЗЛОД е ЗОБВВПП и арбалети;
2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или за убиване;
3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
4. електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта;
5. огледала и други заслепяващи предмети;
6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
7. живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени;
8. експлозиви, обгазяване или опушване;
9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
10. моторни превозни средства;
11. летателни средства;
12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки;
13. моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море - над 18 км/час;
14. огнестрелни оръжия с монтирани заглушители.